PL

DARMOWA DOSTAWA od 249 zł* Niedostępne dla zamówień powyżej 1000 zł brutto oraz zamówień biznesowych

Upał nam niestraszny! Paczki starannie zabezpieczamy folią izolacyjną i wkładami chłodzącymi, aby dotarły do Ciebie w doskonałym stanie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIE

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies Serwisu www.karmello.pl zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.


Definicje

Administrator – Administratorem Państwa danych jest Rafał Dobrzański, prowadzący firmę Karmello Rafał Dobrzański z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Gen. Maczka 9, NIP: 5471018864, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta miasta Bielska-Białej pod numerem 28440 , która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP Urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie(ach) www.karmello.pl.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Wszelkie określenia pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności i plików cookies posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu internetowego.

 

Postanowienia ogólne

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Karmello: poprzez e-mail info@karmello.pl, a także pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych Karmello ul. Gen. Maczka 9 43-300 Bielsko-Biała.

 3. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie Danych osobowych przez Klienta w Serwisie jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, w tym do rejestracji Konta Klienta, złożenia przez Klienta zamówienia i jego rozliczenia oraz zapisania się do newslettera. Konsekwencją niepodania Danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 2. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie. Możliwe cele przetwarzania Danych osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

  1. zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem,

  2. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem,

  3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,

  4. prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu dystrybucji newslettera,

  5. ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert oraz promocji (rabatów) produktów lub usług Administratora w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu dystrybucji newslettera oraz analiz rynkowych i statystycznych,

  6. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich,

  7. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych,

  8. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.

 

Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych

Administrator przetwarza Dane osobowe wyłącznie w przypadkach kiedy:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Prawa osoby, której Dane dotyczą

Każdemu Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do:

 1. dostępu do Danych osobowych, w tym np. otrzymania informacji, które Dane osobowe są przetwarzane,

 2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem),

 3. przenoszenia Danych osobowych, które Klient dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego Administratora,

 4. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta),

 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

 

Okres przechowywania Danych osobowych

 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

 2. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z Serwisu, a jeśli są związane z technologią Cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki.

 3. Jeżeli przetwarzanie Danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

 4. Dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania,

 5. Dane osobowe są przechowywane na wypadek ewentualnych roszczeń wobec Administratora, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich – przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa.


Odbiorcy Danych osobowych

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak np. dostawca oprogramowania, podmiot obsługujący płatności, przewoźnicy, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych.

 2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.


Profilowanie

Administrator do przetwarzania danych osobowych Użytkowników wykorzystuje narzędzia automatycznego przetwarzania, takie jak Google Analytics. Za pomocą narzędzi do profilowania danych osobowych Administrator jest w stanie ocenić osobowe czynniki dotyczące konkretnego Użytkownika, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące m.in. osobistych preferencji, zainteresowań lub zachowania.


Możliwość przekazywania danych osobowych do państw trzecich

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność, Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA lub innego państwa, w którym podmiot z nim współpracujący (np. Google, Facebook) utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych osobowych przy współpracy z Administratorem.


Stosowanie plików Cookies i podobnych technologii


Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Pliki Cookies i podobne technologie stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,

  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 

Cele w jakich wykorzystywane są pliki Cookies i podobne technologie

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

  1. Konfiguracji serwisu

   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

   2. rozpoznania Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

   3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

   4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

  2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

   1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

   2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

   3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,

  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

   2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu,
     

  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

   1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,

  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

   1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  6. Świadczenia usług reklamowych

   1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 2. Wykorzystywanie przez Administratora Cookies Zewnętrznych

  1. Serwis współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, które mogą używać plików Cookies lub podobnych technologii, w celu działań analitycznych lub w celach reklamowych i marketingowych (wyświetlanie reklam w oparciu o preferencje i aktywność Użytkownika w sieci Internet). Oznacza to, że w trakcie korzystania ze Strony na Urządzeniu Użytkownika zapisywane mogą być pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w stosunku do Administratora (podmiotów trzecich). Informacje dostarczone przez pliki Cookies podmiotów zewnętrznych są wykorzystywane przez te podmioty zewnętrzne i zarządzane są przez te podmioty zgodnie z ich politykami prywatności lub politykami plików cookies.

  2. Podmiotami zewnętrznymi zamieszczającym na Urządzeniu końcowym Użytkownika pliki Cookies i podobne technologie są:

   • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (Facebook Ad Manager, Facebook Pixel) – polityka prywatności tego administratora dostępna jest pod adresem https://www.facebook.com/policy.php,

   • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ad Sense, Google AdMob, Google Ad Manager, Google Maps) – polityka prywatności tego administratora dostępna jest pod adresem https://policies.google.com/privacy,

   • Klaviyo Inc. z siedzibą 225 Franklin St., Boston, Massachusetts 02110, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (automatyzacja e-maili) – polityka prywatności tego administratora dostępna jest pod adresem https://www.klaviyo.com/legal,

   • LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (LinkedIn Ad Manager) – polityka prywatności tego administratora dostępna jest pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu Użytkownika.

 2. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

  1. w przeglądarce Chrome

  2. w przeglądarce Firefox

  3. w przeglądarce Microsoft Edge

  4. w przeglądarce Microsoft Internet Explorer

  5. w przeglądarce Opera

  6. w przeglądarce Safari

 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Możliwość zmiany Polityki prywatności i plików cookies

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. Może to nastąpić m.in. z powodu zmiany obowiązujących przepisów mających wpływ na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych, a także rozwoju technologii i funkcjonalności, w tym wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na zakres Polityki.

 2. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Serwisu Internetowego i w Aplikacji informację o zmianach w Polityce.

 

Niniejsza wersja Polityki prywatności i plików cookies obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r.